Regulamin Akcji Kupon Rabatowy

Kupon Rabatowy– 10%  na konsultacje lekarskie w Przychodni OTOLARYNGOLODZY24.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Kupon Rabatowy -10% na konsultacje lekarskie.
 2. Organizatorem Promocji jest Wide Med. Care  Sp.Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 135a 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, pod numerem KRS 0000326221, NIP:5252459479(„Organizator”)
 3. Akcja promocyjna trwa od  15.10.2018 r. do  19.10.2018 r (włącznie).
 4. W Akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadającą  pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Akcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zwana dalej „Uczestnikiem”)
 5. Dzieci od 0 -17 roku życia, zapisywane poprzez rodziców bądź opiekunów prawnych.
 6. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wizyt realizowanych w Przychodni OTOLARYNGOLODZY24.PL na al. Rzeczypospolitej 1 Uczestnik, który przed wizyta poda hasło „Służba Zdrowia” otrzymuje 10% zniżkę na konsultacje.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. W trakcie obowiązywania Promocji  Klient, który posiada kupon rabatowy ma możliwość jednorazowego skorzystania z konsultacji z 10% zniżką w terminie od.15.10.2018 do 19.10.2018. Niniejszą promocją nie są objęte pozostałe kategorie usług.
 2. Warunkiem skorzystania z niniejszej Promocji jest podanie przed wizytą pracownikowi rejestracji OTOLARYNGOLODZY24.PL hasła „SŁUŻBA ZDROWIA”, przed dokonaniem płatności za wizytę.
 3. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę oraz nie łączy się z innymi promocjami, kuponami.
 4. Promocji objętej niniejszym Regulaminem nie można łączyć z innymi promocjami w PL.
 5. Kupon nie podlega zwrotowi czy tez wymianie.
 6. Lista konsultacji biorących udział w promocji
 • Konsultacja alergologiczna
 • Konsultacja audiologiczno-foniatryczna
 • Konsultacja laryngologiczna
 • Konsultacja pulmonologiczna
 • Konsultacja internistyczna

 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można składać u Organizatora: Wide Med. Care Sp.z.o.o na adres: ul. Al. Rzeczypospolita 1, Warszawa z dopiskiem „Reklamacja –„ Kupon rabatowy -10% na konsultacje lekarskie („Promocja”)
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Odpowiedź Organizatora na reklamację Uczestnik otrzyma na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Uczestnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w Przychodni Otolaryngolodzy24.pl i, na stronie internetowej otolaryngolodzy24.pl.
PORADNIA Aleja Rzeczypospolitej 1 WARSZAWA - WILANÓW
ZABIEGI (+48) 600 258 201 [email protected]
rejestracja ogólna (+48) 22 490 21 05
registration English (+48) 22 490 21 025
регистрация Pусский (+48) 784 750 441

© 2018 WideMedCare Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.